अंतर

खुणावले तू मला
म्हणालास मी तिथे,
पोहोचले जेव्हा तिथे
होतास तू थोडाच पुढे

पोहचीन कधी तिथे
या ध्येयाने निघाले
जरा पुढे जरा पुढे
अगदी पोहोचलेच तिथि

फक्त न पोहोचले केव्हा तिथे
नेहमी होतास तू जरा पुढेच
अंतर युगांचे कापले मी,
डोळ्यांपुढे होतास तू
जरा पुढे अगदी तिथे

-केतकी

No comments:

Follow by Email

 
Copyright (c) 2010 शब्दस्पंदन. Design by Wordpress Themes.

Themes Lovers, Download Blogger Templates And Blogger Templates.