चकवा

एकदा तो घरी आला

मला म्हणाला चल.

मी पण तडक उठले

आणि म्हणाले चल


तो म्हणाला अशीच येणार?

निदान तपासुन बघ खिडक्या दार.

मी म्हणाले काय तपासु?

आत नेण्यासारखं नाही फार.


तो म्हणाला एकदा सगळं बघुन घे

नाहीतर रडत माघार घेशील रस्त्यातुन.

मी म्हणाले रडेन खरं

पण डोळे पुसल्यावर बघणार नाही वळुन.


तेव्हापासुन तो मला घेऊन चालत आहे

मी माघार घेण्याची वाट बघत.

मीही त्याच्या मागुन चालते आहे

अजुन आला नाही थकवा 

आयुष्याला लागलेला हा न संपणारा चकवा!


- केतकी

No comments:

 
Copyright (c) 2010 शब्दस्पंदन.